Igualtat

La Fundació Horta Sud integra la igualtat com un principi bàsic en tota la seua acció, tant interna com externa, i treballa amb l’objectiu d’avançar en la consecució de la igualtat real en tots els espais de la societat

PLA

Pla d’Igualtat

La Fundació Horta Sud disposa des de setembre de 2022 del I Pla d’Igualtat de l’entitat. Un pla que respon als principis i fins estatutàris de la Fundació, entre els quals es troba “el foment de la igualtat de gènere i d’oportunitats entre les persones”, sense discriminació directa o indirecta per raó de sexe. Amb aquest pla, des de la Fundació Horta Sud es pretén també impulsar i fomentar mesures per a aconseguir la igualtat real en el sí de l’organització.

Així mateix, el I Pla d’Igualtat de la Fundació Horta Sud estableix la igualtat d’oportunitats entre homes i dones com a principi estratègic de la política corporativa, d’acord amb la definició d’aquest principi en la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes.

Per poder ser efectiu en els seus objectius, el I Pla d’Igualtat de la Fundació conté una sèrie de mesures concretes dirigides al personal tècnic de l’entitat, així com altres encaminades a la transformació de la cultura organitzacional, per tal que la igualtat entre dones i homes siga un pilar de les relacions laborals, del treball que es realitza des de la institució i de la forma de presentar-nos, com a institució, davant la ciutadania.

TEIXIDORES

Teixidores

Teixidores és la campanya de conscienciació i visibilització del treball per la igualtat de gènere del moviment associatiu impulsada per la Fundació Horta Sud. Teixidores aglutina totes les iniciatives de difusió i sensibilització desenvolupades en aquesta matèria, i pretén visibilitzar i fer valdre allò que aporten les dones al moviment associatiu. Així mateix, Teixidores té per objectiu també implicar a les associacions en la lluita contra la desigualtat de gènere i la violència i promoure un model de relacions igualitàries.

7VAL

Recursos Pràctics

Per tal que les associacions puguen també avançar en l’assoliment de la igualtat real en les seues entitats, la tercera branca de treball de la Fundació Horta Sud en matèria d’igualtat es basa en l’elaboració de recursos pràctics. Amb l’elaboració d’aquests recursos, dividits entre ‘Útils Pràctics’ i ‘Quaderns Pràctics’, i que formen part de l’Escola d’Associacions, es pretén dotar a les associacions de claus concretes perquè puguen actuar davant les principals preocupacions o reptes que afronten en la matèria.

Fins al moment, s’ha elaborat el Quadern Pràctic 7, ‘Guia per a millorar la igualtat en la nostra entitat’, i l’Útil Pràctic ‘Teixidores. Associacions per la igualtat’, en format infografia.