Transparència

Per a avançar cap a una cultura de la transparència i cap a un nou model associatiu cal treballar per la transformació social. Ací les associacions es convertixen en elements clau.

Transparència

Què és la transparència?

Una gestió més ètica i responsable

La transparència no ha de ser un fi en si mateix, sinó un mitjà per a generar confiança i per a garantir una bona gestió dels recursos dels quals disposem. Quan parlem de transparència parlem d’ètica i de responsabilitat. La transparència és un valor que afavoreix la percepció externa i interna de l’entitat. En última instància, la societat rep una imatge clara i positiva de l’associació, que mostra amb claredat que no oculta res.

Per altra banda, està demostrat que quan facilitem l’obtenció de la informació, és a dir, quan apostem per la transparència, aquesta és capaç de millorar i potenciar la participació de les persones en les nostres associacions.

Unes associacions més transparents són la base d’una democràcia més sòlida i avançada.

Transparència - Propostes pel canvi

Associacionisme i Transparència

Un teixit associatiu que integra activament la transparència en el seu quefer quotidià implica la interiorització en les seues pràctiques de la transparència. És el germen d’unes pràctiques i exigències de transparència que fluïsquen de baix a dalt, de la ciutadania organitzada a les institucions públiques.


Amb l’objectiu de facilitar que les associacions interioritzen la transparència en el seua dia a dia, a continuació arrepleguem un conjunt de recomanacions pràctiques. Perquè la transparència no és un fi en si mateix, sinó un mitjà. Un mitjà per a generar confiança i garantia d’una gestió bona, eficaç i eficient.

Què pot fer la teua associació?

Plataforma d’Avaluació de l’Impacte

La Plataforma d’Avaluació de l’Impacte del Moviment Associatiu és una eina impulsada per la Fundació Horta Sud per tal de conéixer amb dades objectives l’impacte social i econòmic de les associacions en la comarca de l’Horta Sud.

Està demostrat que el moviment associatiu genera comunitat, gestiona gran part de l’activitat social, esportiva, festiva i cultural dels municipis, genera llocs de treball, multiplica els recursos de l’Administració Pública i inverteix milers d’hores per tal de transformar la realitat i millorar-la. Tots aquests indicadors es recopilen en la Plataforma de les associacions. Una eina que ens ajuda a mesurar l’impacte real del teixit associatiu.

Registrar-nos en la Plataforma de les Associacions permetrà que la vostra entitat siga més transparent. Un valor lligat a l’honestedat, la sinceritat, el treball, la devoció, el respecte… Una forma de transmetre a les persones que som una entitat de confiança.

Els criteris de qualitat de la informació

 1. La informació subjecta a les obligacions de transparència serà publicada de forma veraç, clara, estructurada i objectiva per a les persones interessades.
 2. La informació ha de ser comprensible i accessible per a tothom, segons el principi d’accessibilitat universal i disseny.
 3. La informació que es publique s’ha d’actualitzar periòdicament mostrant la data de la versió.
 4. S’han de publicar i identificar els documents adequats per a explicar com es gestiona l’entitat.
 5. Fer ús de formats digitals estàndards i lliures, preferiblement, en formats reutilitzables (com per exemple CSV o XML, etc.).
 6. Donar informació contextualitzada, humanitzada, contrastada i contrastable.

Les associacions obligades a complir la Llei de Transparència

1. Les entitats que reben d’ajudes o subvencions públiques, d’acord amb l’article 3 de la Llei 19/2013, tenen obligacions de transparència si:

 • Perceben més de 100.000 euros anuals de subvencions o ajudes públiques.
 • Si no perceben més de 100.000 €, però un 40% o més dels seus ingressos anuals provenen de subvencions o ajudes públiques (sempre que assolisquen com a mínim la quantitat de 5.000 euros entre totes les subvencions o ajudes públiques).

2. La Llei 2/2015 valenciana estableix una nova obligació per a les persones jurídiques privades si perceben, durant el període d’un any, subvencions de les administracions públiques de la Comunitat Valenciana per import superior a 10.000 euros.

3. Independentment d’açò es manté l’obligació de publicitat dels projectes subvencionats, d’acord a la Llei 38/2003 General de Subvencions.

La publicació de la informació

Per a les entitats que tinguen un web propi, és aconsellable que es publique tota la informació en un apartat específic de transparència. La informació ha de ser comprensible, d’accés fàcil i gratuït i estarà a la disposició de les persones, tenint en compte la diversitat funcional. La informació que es publique s’ha d’actualitzar periòdicament i s’ha de facilitar la consulta.

En el cas de les entitats sense un web propi, podran complir amb l’obligació de publicitat a través del portal que pose a la seua disposició la Generalitat Valenciana o altres administracions.

TransparEnt, una eina per a millorar la transparència

TransparEnt és una eina, adreçada a entitats sense ànim de lucre, que permet fer un autodiagnòstic de la transparència i obtindre una autoacreditació del nivell d’èxit aconseguit. La plataforma, en línia i d’ús gratuït, ofereix a les entitats quatre funcionalitats bàsiques:

 1. Fer l’autoavaluació de la transparència de l’associació o de l’entitat i la qualitat de la informació proporcionada.
 2. Disposar de criteris i d’un procediment per tal de millorar la transparència i la qualitat de la comunicació.
 3. Aconseguir acreditacions del nivell de transparència assolida.
 4. Conéixer models de bones pràctiques.

TransparEnt és un projecte del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Quin tipus d’informació cal publicar?

Informació institucional i organitzativa: Funcions que es desenvolupen, normativa que els siga aplicable, estructura organitzativa, organigrama actualitzat que identifique als responsables dels diferents òrgans així com el seu perfil i trajectòria professional.

Informació econòmica: Import de les subvencions i ajudes, objectiu o finalitat de les mateixes i la identitat de les persones beneficiàries.

També a les xarxes socials

Més enllà de les obligacions en termes de transparència que estableix la legislació vigent, existeixen altres pràctiques més informals que també permeten millorar la transparència de les associacions. Per exemple, les xarxes socials i els nous canals digitals de comunicació poden convertir-se en la millor carta de presentació de tots els actes, activitats i projectes en curs. Enfront de l’opacitat i la falta d’informació, hem d’apostar per una estratègia de comunicació que òbriga les portes de les associacions.

Són canals de comunicació que podem utilitzar perquè s’entenguen clarament les nostres motivacions, intencions i objectius. Mostrem amb orgull qui som i què volem aconseguir quan no hi ha res que ocultar.

Guia de Transparència per a Entitats no Lucratives

Per a l’elaboració d’aquesta proposta pel canvi ens hem basat en la Guia de Transparència per a Entitats no Lucratives de la Fundació Horta Sud.

Llei 19/2013 (Estat)

Transparència, Accés a la informació pública i bon Govern

Llei 2/2015 (GVA)

Transparència, bon Govern i Participació ciutadana 

Decret 105/2017 (Consell)

Desenvolupament de la Llei 2/2015

Els 4 criteris de la transparència

Per a garantir una pràctica 100% transparent

PROACTIVA | La informació s’ha de publicar sense que cap persona la demane, ha de ser una acció assumida. Generalment s’anomena publicitat activa. ACTUALIZADA | La informació que es publique ha d’estar convenientment actualitzada: s’ha d’informar en el moment en què ocorren les coses. DISPONIBLE | La informació ha d’estar sempre disponible per a qui la necessite o vulga fer consultes. ACCESIBLE i COMPRENSIBLE | Qualsevol persona ha de poder entendre la informació, cal utilitzar un llenguatge estàndard i contextualitzar i explicar les dades.

Els criteris són aplicables a tot tipus d’entitats i organitzacions, tant si reben ajudes públiques com si no.

Els 4 criteris de la transparencia